måndag 2 maj 2011

Omval!

Ett omval i mitten av maj, dessutom ett regionval, är ingen drömsituation. Det viktigaste tycks vara att mobilisera sina sympatisörer att gå till valurnorna. Förhoppningsvis är liberaler röstvilliga!
Folkpartiet Liberalernas valaffischer har offentliggjorts och också börjat synas på stan. Budskapet om valfrihet och mångfald blir för mig huvudnumret.
Samarbete mellan Allianspartierna blir det andra huvudtemat. Det räcker med tio års samarbete med S. Nu är det dags att , precis som på riksnivå, samarbeta med de övriga borgerliga partierna för att skapa en liberal region.

tisdag 29 mars 2011

"There´s no such thing as a free lunch"

Den senaste utspelet om kollektivtrafiken är förslaget, från den styrande minoriteten i VGR, om en låg enhetstaxa för hela regionen. Oavsett resans längd skall man betala samma pris. Naturligtvis låter detta positivt om det inte vore så att ett sådant förslag skulle kosta stora summor pengar som måste tas någonstans ifrån. Jag tror inte att regionens invånare är villiga att ta pengar från sjukvården för att bekosta detta populistiska förslag. Man kan naturligtvis istället höja regionskatten med uppskattningsvis 40 öre för att täcka kostnaden.
Socialdemokraternas nya politik är numer att lova mycket men inte redovisa hur man skall betala för reformerna. Men är det någon som tror att "den fria lunchen" existerar. På något sätt måste man betala!
Den naturliga principen är att ju längre man reser, ju högre kostnader blir det.
Det är nu dags att skrota Västtrafiks obegripliga taxesystem och införa en lättbegriplig zontaxa i VGR.

tisdag 22 februari 2011

Nu startar Allianssamarbetet i Västra Götalandsregionen!

"Regionen lyder av svagt styre" är rubriken på ett uttalande från allianspartierna. Undertecknarna är de främsta regionala företrädarna för de fyra partierna. Den styrande minoriteten, som haft ett valtekniskt samarbete med Sjukvårdspartiet, tycks lida av beslutsångest när det gäller infrastruktursatsningar och viktiga utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården. Detta är knappast överraskande då Sjukvårdspartiet är en "otrogen sängkamrat" som redan spruckit i olika falanger. Den styrande minoriteten vet alltså aldrig om man får igenom sina förslag.
Allianspartierna anser att det behövs ett starkt ledarskap i regionen och är tillsammans beredda och villiga att stå för det ledarskapet.

torsdag 17 februari 2011

Demokrati eller bananrepublik?

Diverse oegentligheter under höstens val svärtade ned det svenska valsystemet. Bortappade röstsedlar, tveksamt utformade vallokaler och felaktigt avprickade röstberättigande förekom på flera ställen i landet. Dessbättre fungerar vår demokrati och vårt demokratiska system rättar nu till bristerna i de fall där dessa haft betydelse för valutgången.
I VGR innebar valresultatet att om C hade fått ytterligare 16 röster hade det partiet i stället för S fått det sista utjämningsmandatet. En statistisk analys visar att om felen inte gjorts hade C med 85,7 – 88,5 % sannolikhet fått detta mandat. Valprövningsnämndens slutsats är att felen med fog kan antas ha inverkat på valutgången och har därför beslutat att omval ska ske. Eftersom felet berör ett utjämningsmandat, och fel har gjorts i alla fem valkretsarna krävs nytt val i hela VGR.
Vi som var engagerade i valrörelsen trodde nog att det skulle dröja fyra år till nästa val. Nu är det dags för medlemmarna i alla partier att kavla upp skjortärmarna på nytt och försöka få väljarna till valurnorna i mitten av maj. Landstingsvalen/Regionvalen är ju ur väljarsynpunkt ingen direkt "kioskvältare" så det blir en utmaning att få till ett högt valdeltagande under en årstid då alla, inklusive partimedlemmarna, hellre tänker på annat än politik.
Ur demokratisk synpunkt är dock omvalet en självklarhet - Sverige är ingen bananrepublik!

onsdag 3 november 2010

Chansen för Alliansen

Sex veckors osäkerhet är till ända och Västra Götalandsregionen har fått en ny styrelse. Många av Folkpartiet Liberalernas toppolitiker i regionen försökte ända in i det sista förlänga samarbetet med Socialdemokraterna. Man valde att bortse från väljarnas åsikt som tydligt underkänt detta samarbete.
Till slut visade det sig att S spelat under täcket med Sjukvårdspartiet för att hindra att detta parti skulle samarbete med Allianspartierna. Med sådana politiska vänner behövs inga fiender!
Den styrande minoriteten börjar nu presentera sina luddiga funderingar: "Gröna jobb. Hållbar omställning. Upphandla med sociala, etiska och ekologiska krav. Genuskompetent ledarskap."
Sjukvården som är regionens viktigaste uppgift platsar inte på förstaplatsen när man försöker samla sig till en gemensam skrivning. Här skall alltså satsas på kollektivtrafik och energibesparingar, allt enligt Miljöpartiet. Tankar om valfrihet och alternativa driftsformer lyser med sin frånvaro, troligen en eftergift till Vänsterpartiet.
Det är dags att kavla upp skjortärmarna och samla ihop allianspartierna som man gjorde på riksnivå inför förra valet.
Ett förtroendefullt samarbete med de tre övriga Allianspartierna bäddar för en liberal regional valseger 2014!
Under perioden bör vi i Folkpartiet Liberalerna arbeta utifrån vårt regionala program och valmanifest och vara ett principfast socialliberalt oppositionsparti.

tisdag 19 oktober 2010

Valnederlag för S, FP och C i Västra Götalands län

Den styrande koalitionen (S+FP+C) i VGR gick på ett svidande nederlag i årets val. Man tappade sammanlagt tio mandat och den egna majoritet. Folkpartiet Liberalerna tappade två mandat, ett i Bohuslän och ett i Göteborg.
Det är nu dags för Folkpartiet Liberalerna att söka sig nya partners i regionen. Det är naturligt att ta upp diskussioner med övriga allianspartier och med Miljöpartiet för att få till en stabil majoritet.
Dessvärre har en del ledande folkpartister en annan uppfattning vilket kan leda till fortsatt samarbete med S och därmed ett nytt valnederlag om fyra år.

Sveket mot väljarna

I Mölndals folkpartistiska lokalförening "skiter" man i väljarnas personvalskryss tvärt emot moderpartiets uppfattning. Följande intervju med mig var införd i vår lokaltidning.

"Folkpartiet sviker väljarna"
2010-10-13

Stefan Robertsson var ordförande för folkpartiet i Mölndal i början av 2000-talet.

Nu riktar han svidande kritik mot hur partiet nominerat sina representanter i kommunstyrelsen.
– Mölndalsföreningen följer inte partiprogrammet, säger han.
För en dryg vecka sedan nominerade Folkpartiet i Mölndal nomineringsmöte sina representanter till kommunstyrelsen. Stefan Robertsson, tidigare lokal ordförande, valledare och gruppledare i fullmäktige, är mycket missnöjd med hur det gick till.
– Till att börja med skickades valberedningens förslag ut innan personkryssen i fullmäktigevalet var räknade. För det andra lät man annat än personkryssen styra i vilken ordning kandidaterna nominerades till kommunstyrelsen, säger Stefan Robertsson.

Väljarna ska bestämma
Valberedningens förslag gick igenom på mötet. Det innebär att kandidaternas placering på valsedeln går före antalet personkryss. Ordinarie i kommunstyrelsen blir Marcus Claesson (211 personkryss). Första ersättare Inger Schale (69 kryss), andre ersättare Niels Christensen (274 kryss) och tredje ersättare Marita Aronson (311 kryss).
Robertsson hänvisar till att personval är en hjärtefråga för partiet som betonas i partiprogrammet. Där står det att väljarna ska ges ”den fullständiga makten inte bara när det gäller val av parti utan också val av person”.
–Vi följer inte partiprogrammet och sviker vad partiet står för. Men allvarligast är att vi sviker väljarna. Det är också ett svek mot Marita Aronson som fick flest kryss, säger Robertsson, som anser att det grundläggande problemet är Mölndalsföreningens sjunkande medlemsantal.
–När jag gick med i början av 90-talet hade vi runt 200 medlemmar. Nu är vi nere runt 100. Då kan en handfull personer ganska enkelt skaffa sig för mycket makt och ”kapa” föreningen, säger Robertsson.

”Inte bara kryssen räknas”
Valberedningens ordförande Esse Ekedahl deltog inte i beslutet att skicka ut nomineringarna. Han hänvisar istället till Niels Christensen som också sitter i valberedningen. Men Christensen vill inte kommentera varför man inte väntade på personkryssen.
–Nej, jag vill inte uttala mig om det. Föreningens talan får föras av ordföranden, säger han.
Ordförande i Mölndalsföreningen är Inger Schale, som alltså blir partiets första ersättare i kommunstyrelsen.
–Personrösterna gäller valet till kommunfullmäktige. Det finns ingen automatik mellan dem och nominering till kommunstyrelsen. Valberedningen väger in mer än bara antalet kryss. De har bland annat betonat förnyelse och att se till framtiden, i Marcus Claesson har vi till exempel en ung kraft. Sedan kan man ju räkna kryss på olika sätt. Flest kryss i procent i en valkrets fick ju Niels Christensen med 9,95 procent, säger Inger Schale.